Modalitat: Curs semipresencial
Data d'inici: 21/03/2022
Data de finalització: 30/04/2022
Hores: 30
Professorat responsable: Joan Muñoz Llavona i Salvador Borràs Sanchis
Matrícula: Oberta

Objectiu

OBJECTIU GENERAL: Posar a disposició dels docents i dels especialistes una eina per un millor coneixement de l’alumnat i avançar-se a les seves necessitats proposant mesures pedagògiques aplicables a la dinàmica de l’aula. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 1. Descriure les aportacions a nivell pedagògic i des de l’evidència científica de la Grafologia amb la fi de millorar la educació al nostre territori.
 2. Conèixer indicadors i trets grafològics indicatius de perfils cognitius, emocionals i conductuals a partir de la pràctica i anàlisi de produccions escrites senzilles.
 3. Analitzar produccions escrites pròpies del docent per a conèixer les seves fortaleses.
 4. Proposar al docent estratègies pràctiques i personalitzades, de forma col·laborativa, per a millorar la seva docència i potenciar les seves fortaleses.
 5. Treballar en un format accessible a mode de taula els indicadors per a la detecció i les propostes concretes d’intervenció educativa.
 6. Detectar mitjançant produccions escrites de l’alumnat les principals necessitats educatives del grup-aula.
 7. Proposar pràctiques educatives i psicografològiques per al meu alumnat, atenent a la diversitat i des d’una perspectiva inclusiva.
 8. Posar en pràctica les tasques, activitats i exercicis proposats en un grup reduït o alumne concret, tenint en compte el componen lúdic i emocional de la pràctica.
 9. Fer un anàlisi d’aquesta pràctica valorant els avanços educatius i les competències millorades en l’alumnat, xicotet grup o cas individual.
 10. Posar en comú entre els participants les conclusions i millores aconseguides.
 11. Fer propostes per a integrar la pràctica psicografològica en el currículum i de manera transversal.
 12. Ser capaços de donar unes orientacions a nivell educatiu i familiar.

Continguts

 1. Marc pedagògic-científic de la Grafologia. Impacte en el paradigma educatiu present i visió de futur a la nostra Comunitat.
 2. Aplicacions pràctiques de la Grafologia per als docents.
 3. El text escrit i el autoanàlisi.
 4. Descriptors i pautes per al desenvolupament docent.
 5. Indicadors per a la detecció de necessitats educatives.
 6. Detecció de necessitats educatives mitjançant produccions escrites de l’alumnat.
 7. Pràctiques psicografològiques aplicades a l’aula.
 8. Tasques, activitats i exercicis.
 9. Anàlisi competencial de la pràctica amb l’alumnat.
 10. Conclusions i millores de la pràctica psicografològica.
 11. Psicografologia, currículum i transversalitat.
 12. Orientacions per a la comunitat educativa.

Metodologia

 • Els alumnes tindran un dossier amb totes les activitats, documents i recursos que anirem presentant durant el curs. Tot estarà en un MOODLE del CEFIRE.
 • Les presentacions és faran en format digital.
 • Es faran 6 sessions online per Webex i 6 sessions de taller pràctic.
 • El curs es fonamentalment pràctic i aplicat. Tots els conceptes seran tractats de forma senzilla, directa i amb rigor amb la principal finalitat de generar una acció formativa que cada participant podrà aplicar al seu centre de treball. Es demana predisposició per al treball col.laboratiu.
 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs.

 • Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.

 • Procediment: Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

 

Horari d'atenció del tutor

 de 17.30 a 20.00 hores (6 sessions per videoconferència i 6 sessions de taller pràctic)

 

Equipament informàtic mínim

Conexió a Internet

 

Coneixements previs

Informatica a nivell d'usuari

 

Comunicació amb el/la tutora

 Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

 

Orientacions d'estudi

 Seguir les instruccions del curs.

 

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.


L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Destinataris principals: Docents de qualsevol etapa i especialistes en P.T., A.L. i orientació educativa.
Àrea i nivell: Toda persona interessada
Competències professionals: Competència social i Competència comunicativa
Lloc de realització:  Aula virtual i lloc per determinar (pot ser plataforma videoconferència)
Horari: de 17.30 a 20.00 hores (6 sessions per videoconferència i 6 sessions de taller pràctic)
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 50
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 25€
Preu per a no afiliades: 50€
 
 

 MATRICULA'T